Twee doosjes en een startend huwelijk..


29 januari 2023


Twee doosjes en een startend huwelijk..

Wat heeft dat met elkaar te maken. Ik hoor je denken.

Ik vind het erg fijn om couples de pre-marriage course (https://themarriagecourse.org/try/the-pre-marriage-course) aan te bieden. Samen een video bekijken. Tussendoor heeft het couple tijd om over vragen na te denken en te praten. Ik zorg voor iets lekkers.

En zo nu en dan raken we aan de praat na een video. Zo ook met dit couple. Het ging over communicatie en elkaar begrijpen. De a.s. bruidegom ken ik al wat langer dan vandaag. Hij weet wat ik doe en vraagt of ik met communicatie met ze kan doen. Ze komen een keer terug om de communicatie-mat te verkennen. We praten over liefdestalen, ik-boodschap geven: zeggen wat je voelt, wilt. De ander kan niet in je hoofd kijken. En als je beide een andere liefdestaal hebt is het niet altijd makkelijk om de taal van je partner te ‘spreken’. Ineens popt het in me op: Je kunt elkaar helpen. Schrijf op wat maakt dat je je gezien en geliefd voelt. Doe dat in een doosje en je partner kan daaruit inspiratie opdoen...

Dit couple heeft het meteen geregeld. Ieder een doosje... eh...twee doosjes. Eén doosje gevuld met briefjes gaat met de partner mee. Een leeg doosje om het in die week te vullen. Als ze elkaar zien, ruilen ze de doosjes om.

Nu zijn ze een aantal maanden getrouwd.

‘Die doosjes, Wilma... waar zouden we zijn als we ze niet hadden?! Ze helpen ons zo goed. Ook over dingen waar het wat lastiger over te praten is.... ‘

Nu word ik nieuwsgierig: ‘Wat bedoel je precies?’

‘Nou, ik schrijf op wat ik fijn vind of zou willen. De ander leest dat briefje, kan er over nadenken en dan praten we er later over. En zo hebben we laatst gesproken over geld en hoeveel we meer zouden kunnen gaan sparen zodat we ons huis af kunnen bouwen. En weet je wat ik dagelijks vraag?’

‘Nou?’ vraag ik.

‘Hoe kan ik je dag beter maken?’

Ik kijk naar de vrouw... Ze lacht verlegen. ‘Ja,’ zegt ze ‘en dan zeg ik: kunnen we vanavond een wandeling maken?’

Hij kijkt haar liefdevol aan: ’Dan maken we samen een wandeling, simple!’


Two tins and a starting marriage..

What does that have to do with each other. I hear you thinking.

I really enjoy offering couples the pre-marriage course ( https://themarriagecourse.org/try/the-pre-marriage-course). Watch a video together. In between, the couple has time to think and talk about questions. I'll get you something sweet and to drink.

And every now and then we get talking after a video. Likewise with this couple. It was about communication and understanding each other. I've known the groom-to-be for a little longer than today. He knows what I do and asks if I can help them with communication. They'll come back sometime to explore the communication mat. We talk about love languages, I-message: say what you feel, want. The other cannot see into your head. And if you both have a different love language, it is not always easy to 'speak' your partner's language. Suddenly it pops into my mind: You can help each other. Write down what makes you feel seen and loved. Put that in a tin and your partner can draw inspiration from it...

This couple took care of it right away. A tin each... eh... two tins. One tin filled with notes goes with the partner. An empty tin to fill it in that week. When they see each other, they swap the tins.

Now they have been married for several months.

“Those tins, Wilma... where would we be if we didn't have them?! They help us so much. Also about things that are a bit more difficult to talk about.... '

Now I'm curious: "What exactly do you mean?"

“Well, I write down what I like or would like. The other reads that note, can think about it and then we talk about it later. And so we recently talked about money and how much more we could save so that we can finish our house. And do you know what I ask every day?”

“Well?” I ask.

"How can I make your day better?"

I look at the woman... She smiles shyly. “Yes,” she says, “and then I say, can we go for a walk tonight?”

He looks at her lovingly: "Then we'll take a walk together, simple!"